Privát gondozás
Privát gondozás

Adatvédelmi tájékoztató

www.privatgondozas.hu
„Megnyugtató gondoskodás az Ön otthonában!”

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ1.A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.privatgondozas.hu  (VLS CENTER Kft.) (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, módszereket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Adatkezelő adatai:
Név: Privátgondozás, www.privatgondozas.hu ( VLS CENTER Kft.)
Székhely: 9423 Ágfalva, Ciklámen u. 10.
Telefon: +36-30 9 372-114
E-mail: info@privatgondozas.hu

Honlap: www.privatgondozas.hu

A szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének, továbbá az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) és a 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) előírásait.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által szervezett gondozás, ápolás és felügyelet, mint szolgáltatási tevékenységet az igénylők, hozzátartozók, családtagok, betegek és idős ellátásra szorulók, valamint az Adatkezelővel jogviszonyban álló természetes, valamint jogi személyek, továbbá természetes személy képviselőinek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

2.FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy;

Személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt, vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatta személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; ebbe a kategóriába soroljuk a GDPR által definiált genetikai adat, biometrikus adat, egészségügyi adat fogalmakat.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

3.AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

3.1. JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG:

Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően jogszerűen és tisztességesen kezeli, valamint az adatok kezelését az Érintett számára átlátható módon végezi.

3.2. CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG:

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők a célokkal nem összeegyeztethető módon. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján, és célhoz kötötten használja fel. Nem minősül a céllal össze nem egyeztethető adatkezelésnek, a közérdekű archiválás és statisztikai célból történő adatkezelés. Az adatokat harmadik félnek nem adja át.

3.3. ADATTAKARÉKOSSÁG:

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

3.4. PONTOSSÁG:

A személyes adatoknak, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

3.5. KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG:

A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására, csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok tárolására közérdekű archiválás vagy statisztikai célból kerül sor.

3.6. INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek alkalmazásával biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, károsodását, elvesztését.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

3.7. ELSZÁMOLTATHATÓSÁG:

Az Adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való  megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4.AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

Az adatkezelés célja, az érdeklődők, a gondozás, ápolás és felügyelet, mint szolgáltatási tevékenységet az igénylők, hozzátartozók, családtagok, betegek és idős ellátásra szorulók, valamint az Adatkezelővel jogviszonyban álló természetes, valamint jogi személyek, továbbá természetes személy képviselőinek személyes adatainak kezelésére, szolgáltatás nyújtására, munkatársak, ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, szerződések előkészítése, megkötése, az adatkezelő és ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan estlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés, kapcsolattartás, igénybe vett szolgáltatások nyomon követése, az érintettek számára igazolások, nyilvántartások, dokumentumok kiadása megbízási szerződések kötése, valamint kötelező statisztikai adatszolgáltatás teljesítése a tevékenységek felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek számára. A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével.

Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:

Az Érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az Érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.

5.ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló ás általa szabályszerűen tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

6.A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, TÁROLÁSI IDEJE

Az Adatkezelő jellemzően az alábbi személyes adatokat kezeli: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség.
További személyes adatok kezelése a szükségesség és elégségesség követelményének figyelembe vétellével a  társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító jel, belső azonosító szám, iskolai és szakmai végzettség, egészségügyi alkalmasság és minden egyéb, a törvény és a kapcsolódó jogszabályok által előírt adat.
Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló magánszemélyekkel kapcsolatos adatok kezelése esetén: szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,a szerződött személy születési helye és ideje,a szerződött személy anyja leánykori neve,az egyéni vállalkozó székhelye, az egyéni vállalkozó adószáma,az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, a díjazás összege, bankszámlaszáma.
Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség vállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség, kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az érdeklődők által megadott adatokat a tárgyévet követő 3 évig kerülnek megőrzésre, az érintettek adatait az utolsó szerződés megszűnését követően a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok által előírt bizonylat-megőrzési határidőig, míg az ügyrendben szereplő adatokat a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.
Az Adatkezelőhöz álláspályázatot benyújtókkal kapcsolatosan az adatkezelés időtartama a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig tart. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatai törlésre, megsemmisítésre kerülnek, ezen eljárást kell alkalmazni azon pályázók adatkezelése során, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta. A pályázat lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait az Adatkezelő csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább. A hozzájárulást a felvételi eljárásról küldött értesítésben kéri az Adatkezelő megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a továbbkezelés időtartamát is. Amennyiben az Érintett a levélre nem válaszol, vagy a továbbkezeléshez nem adja meg a hozzájárulását, a személyes adatait az Adatkezelő törli.
Az érdeklődők adatainak kezelése jellemzően elektronikusan történik. A tanfolyami és vizsgaadatok kezelése elektronikus, megőrzése papír alapú.

7.AZ ADATKEZELŐ HONLAPJÁVAL, KÖZÖSSÉGI OLDALÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon a Google, Facebook integrált rendszerként úgynevezett cookie-kat használ – Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords -, melyeket a felhasználók böngészője eltárol.
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsenek a látogatóról.
A cookie-kban tárolt adatokhoz, vagy bármilyen, az egyéni felhasználó szintjére lebontható adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, ezen adatok kezelése a Google és Facebook kizárólagos hatásköre.
A cookie-k nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – titkos véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány hosszabb időre tárolásra kerül.
Amennyiben a felhasználók ezeket a cookie-kat nem akarják eltárolni, úgy azokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatnak, azokat a saját böngészőjük beállításainál kezelhetik. Egyes böngészők lehetővé teszik. hogy minden alkalommal, bezárást követően törlésre kerüljenek a böngészési adatok.
A weboldal egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő által használt szoftver automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adatot tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén, amelyről az idevonatkozó érvényes jogszabályok szerint értesítést kap. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi.
A Google olyan cookie.-kat is használ, amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk a Google-fiókjába.

Adatkezelő weboldalán használt cookie-k listája
Az Adatkezelő cookie-kat használ a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmának elemzéséhez. Ezen kívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereivel megosztja a felhasználó weboldalhasználatára vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket a felhasználó adott meg számukra vagy a felhasználó által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával a felhasználó hozzájárul a cookie-k használatához, engedélyezi azokat.

Az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójáról automatikusan értesíti az oldalra látogatókat, akik ezt nyugtázhatják.

Az Adatkezelő egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat.

Tárhelyszolgáltatás
Honlaptarhely.hu.
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

E-mailek fogadása és küldése
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
Magyar Telekom Nyrt – 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
(Hozzáférés a levelezéshez, annak minden adatához.)

Faceebook oldal
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a weboldal látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címhez)

8.AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Adatkezelő biztosítja az Érintettek számára a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogokat:

8.1. HOZZÁFÉRÉSI JOG

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

8.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

8.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az elvégzett tanfolyamokhoz és vizsgákhoz kapcsolódó adatok törlésére nincs mód a jogszabályi előírásokra tekintettel.

8.4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
Korlátozás alá eső személyes adatokat, csak jogszabályi követelmények fennállása esetén lehet a korlátozás alól feloldani. A tárolás kivételével, csak az Érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

8.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak közérdekű, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

9.AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

9.1. KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, KÉRELMEK, PANASZOK KEZELÉSE

Az Érintettek, jogaik érvényesítése érdekében, az Adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:
privatgondozas.hu

E-mail: info@privatgondozas.hu

VLS Center Kft.
9400 Sopron, Csengery u.30-32.
Tel.: +36-30 9 372-114

9.2. JOGORVOSLAT

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme, vitás kérdések esetén, az illetékes hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

10.ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A privát gondozási tevékenységgel kapcsolatos információ kezelést  a VLS CENTER Kft., végzi, továbbá mint adatkezelő lehetővé teszi, hogy jelen tájékoztató a www.privatgondozas.hu  honlapján és az ügyfélszolgálati irodában megtekinthető legyen.